Xiangzhe's Homepage

View My GitHub Profile

Xiangzhe Xu

Hi, I’m Xiangzhe, a second year Ph.D. student at Purdue University, advised by Prof. Xiangyu Zhang. I obtained my B.Eng. degree from Nanjing University.

Publications

Automatic Generation and Validation of Instruction Encoders and Decoders, Xiangzhe Xu, Jinhua Wu, Yuting Wang*, Zhenguo Yin and Pengfei Li. The 33rd International Conference on Computer-Aided Verification (CAV), 2021. PDF

CompCertELF: Verified Separate Compilation of C Programs into ELF Object Files, Yuting Wang, Xiangzhe Xu, Pierre Wilke, Zhong Shao. The 2020 ACM International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications (OOPSLA), 2020. PDF

CPC: Automatically Classifying and Propagating Natural Language Comments via Program Analysis, Juan Zhai, Xiangzhe Xu, Yu Shi, Guanhong Tao, Minxue Pan, Shiqing Ma, Lei Xu, Weifeng Zhang, Lin Tan, Xiangyu Zhang Proceedings of the 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE), 2020. PDF